Hierbij informeren wij u over de mogelijkheden van de BMKB borgstellingsregeling binnen Kredietunie Brabant.

** Lenen met steun van de overheid
————————————————————
* voor gezonde MKB bedrijven
* vergroot de toegang tot krediet
* extra mogelijkheden voor innovatieve bedrijven

Garantstelling door de overheid
Een borgstellingskrediet is een lening waarvoor de Nederlandse overheid voor een deel garant staat. Als u onvoldoende zekerheden kunt verstrekken, kan een borgstellingskrediet toch zorgen voor de financiering om uw plannen mogelijk te maken.
Kredietunie Brabant is er trots op dat zij, als eerste partij naast de banken, een specifieke aanvraag voor deze garantstelling van de overheid mag indienen. Indien RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) goedkeuring verleent, is het voordeel voor onze kredietgevende leden dat zij hun kredietrisico kunnen delen met de overheid. Voor de ondernemers die een lening aanvragen is het voordeel dat de kans op toekenning van de lening groter wordt en bovendien kan worden verstrekt tegen een lager rentepercentage.

Gunstige invloed op de rente
Door de aanvullende zekerheid van de overheid wordt het risico van uw financiering door de Kredietunie lager. Dit kan een gunstig effect hebben op de rente die u betaalt over uw financiering. Voor de garantstelling betaalt u eenmalige provisie aan de overheid.

Innovatieve bedrijven
Voor innovatieve ondernemers zijn er extra mogelijkheden tot borgstelling.

Aanvragen borgstellingskrediet
De Kredietunie beoordeelt of u een borgstelling kunt krijgen, wij vragen daarbij goedkeuring aan RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Dit is een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. Ook regelen wij de administratieve afhandeling van de aanvraag voor u.

Kosten borgstellingskrediet
Een financiering is maatwerk. Wij kunnen u meer vertellen over de kosten van het borgstellingskrediet. Neemt u gerust contact met ons op.

Voorwaarden borgstellingskrediet
Op het borgstellingskrediet zijn voorwaarden van toepassing. Ook dit is maatwerk en samen met u bekijken we of u voor een borgstellingskrediet in aanmerking kunt komen en zo ja, toetsen wij altijd vooraf met RVO.

Declaratie indienen bij de overheid.
Wat betekent een borgstellingskrediet voor u als investeerder?
Kredietgevers zijn zelf verantwoordelijk voor hun beslissing tot kredietverlening.

De kredietgevers kunnen dus de overheid niet aansprakelijk stellen voor het restrisico omdat zij zich bij hun beslissing zouden hebben laten leiden door de overheidsborgstelling.

Zodra een lening is verstrekt door Kredietunie en volgens de afgesproken maandtermijnen wordt terugbetaald, merkt u weinig van de garantstelling van de overheid.
Als de aflossing van de lening met vertraging en eventueel na interventie door coach en bestuur alsnog volledig wordt terugbetaald, dan verloopt de garantstelling van de overheid eveneens.
Echter als blijkt dat het bedrijf na alle interventies in gebreke blijft en failliet gaat, volgt uitwinning van alle overeengekomen zekerheden. Indien daarna een restvordering blijft openstaan, dan mag Kredietunie Brabant een declaratie indienen bij de staat. De hoogte van de borgstelling van de overheid daalt lineair op kwartaalbasis, hetgeen afwijkt van de maandelijkse aflossingen op annuïteitenbasis van de verstrekte lening door Kredietunie Brabant.

Beheer van kredietrisico’s
Kredietunie Brabant is verantwoordelijk voor een adequaat beheer van de belangen van de kredietgevers en de staat. De wijze waarop Kredietunie Brabant invulling geeft aan haar beheerstaken, is in processen vastgelegd.
Zij zal zich adequaat en alert moeten inspannen om de hoogte van de schadeclaim zoveel mogelijk te beperken. Een schadeclaim wordt achteraf ingediend, nadat alle bedongen zekerheden zijn uitgewonnen. Deze declaratie dient voorzien te zijn van een feitenrelaas, waarin alle stappen die zijn ondernomen om schade te beperken blijkt.
Op basis van deze declaratie volgt een beschikking van de overheid waaruit blijkt of en zo ja, voor welk bedrag de claim wordt toegekend aan Kredietunie Brabant.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Robert Vos
robert.vos@kredietuniebrabant.nl
06-51810973