Kredietunie Brabant Hybride Fonds

Wilt u liever inleggen via ons fonds? Dan hoeft u niet zelf in te loggen en geld over te maken, maar u doet als obligatiehouder van het fonds automatisch mee zodra minstens 5 leden 50% van de leningaanvraag hebben volgestort. U ontvangt als obligatiehouder naar rato 1x per jaar de werkelijk ontvangen rente.

Meer informatie over ons fonds vindt u in de onderstaande presentatie en FAQ. Daarnaast kunt u zich in ons MijnKredietunie systeem aanmelden als lid, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Wie loopt het risico om geld kwijt te raken?

Het kredietgevend lid loopt dit risico. We kiezen voor dezelfde werkwijze als bij Kredietbemiddeling, de  daadwerkelijk ontvangen rentebedragen worden volledig teruggestort naar de obligatiehouders. Ook de werkelijk ontvangen aflossingen worden terugbetaald aan de obligatiehouders. Indien een kredietnemer in gebreke blijft, krijgt de obligatiehouder uiteindelijk de daadwerkelijk ontvangen aflossingen teruggestort, wat dus minder zal zijn dan de nominale waarde van de obligatie.

Zijn er beheerskosten waar ik als obligatiehouder rekening mee moet houden?

Nee, er worden geen beheerskosten in rekening gebracht. Voorwaarde om deel te nemen is een lidmaatschap bij Kredietunie Brabant. De jaarlijkse contributie bedraagt op dit moment € 350,- per jaar. 

Worden er dan helemaal geen kosten in rekening gebracht?

De leninggevers betalen nu ook geen beheerskosten, alleen contributie. De leningnemer betaalt op dit moment 1,5% afsluitprovisie als een lening wordt verstrekt, daarnaast betaalt de leningnemer maandelijks beheerskosten (1% tot 2%). Deze beheerskosten worden over de gehele lening in rekening gebracht, dus ook het deel dat afkomstig is van de obligatiehouders.

Worden alle toekomstige leningen dan hybride?

Ja, idealiter blijven er leden kiezen voor deelname via de obligatie. Ze krijgen hierdoor meer spreiding van het kredietrisico en willen zelf niet bezig zijn met het inleggen van gelden bij kredietaanvragen, dat wordt voor ze geregeld.

Wat is de rol van de coach?

Die rol blijft hetzelfde. De coach wordt aangesteld zodra een krediet is afgesloten. Hij/zij is er voor de ondernemer en ondersteunt hem/haar met gevraagd en ongevraagd advies. Het doel is om de ondernemer zo succesvol mogelijk te laten zijn. Daarmee wordt ook zeker gesteld dat het krediet en de rente tijdig worden betaald. Er is regulier overleg tussen hen.

De kans op deelname wordt kleiner, want je hebt minder leden nodig om 50% vol te storten.

Rekenkundig klopt dat. Iedereen krijgt 48 uur de gelegenheid om de aanvraag door te nemen en in te vullen of je interesse hebt en voor welk bedrag je wilt deelnemen. Als je dat risico niet wilt lopen, zou je ook obligaties kunnen kopen, zodat je zeker weet dat je meedoet.

Is beleggen via het fonds een groter risico of juist minder?

Het is wel de bedoeling dat meerdere verschillende deelnemers obligaties in het fonds kopen. In dat geval kan in meer kredietaanvragen worden deelgenomen en daalt het individuele risico.

Stel er is een leningaanvraag van € 200.000 en er zijn 5 individuele deelnemers die ieder € 20.000 hebben ingelegd. Dat is 50% en het fonds legt ook € 100.000,- in. In het fonds hebben 20 obligatiehouders ieder € 25.000 gestort. In dat geval leggen zij ieder € 4.000,- in. Als dat nog 4 keer zo gaat, hebben ze hun risico over 5 leningnemers in plaats van 4 leningnemers verdeeld. Via kredietbemiddeling is het minimum inlegbedrag € 5.000,-. 

Wat als er 2 grote leningaanvragen komen van € 500.000 en is het fonds is daardoor meteen leeg?

De spreiding is dan inderdaad te beperkt en dat willen we als bestuur niet. We zullen ons beraden over een aanvullende voorwaarde om dit risico weg te nemen.

Wat is het voordeel om mee te doen als ik dezelfde 6% rente ontvang?

Het bruto rendement is gelijk, maar met meer spreiding kan je netto rendement gunstiger uitvallen. Verder hoef je zelf niets te doen als je via het fonds gaat deelnemen. We hopen dat de actieve leden die meegaan naar het bedrijfsbezoek actief blijven, want die groep is ook hard nodig om samen een goede risico inschatting te maken over de leningvrager

Loopt Kredietunie Brabant meer risico? Lopen de bestuurders meer risico?

Nee, het bestuur heeft een zorgplicht richting haar leden en dat blijft zo. Een goede screening vooraf en het gehele proces bewaken en begeleiden. Het risico blijft bij de leden en dus ook de obligatiehouders. De obligatieleningen worden wel aangetrokken door Kredietunie Brabant UA, maar de voorwaarden zijn helder en het risico ligt bij de leden. Daarom hoeft geen voorziening te worden ingehouden om een mogelijke afboeking als vereniging te kunnen opvangen.

Kan ik mijn obligatie tussentijds verkopen?

De vereniging zal haar best doen een koper te vinden die de obligatie tussentijds overneemt. Indien dat niet lukt, zullen de ontvangen aflossingen niet worden herbelegd en ontvangt de obligatiehouder in maximaal 5 jaar(looptijd leningen) de inleg retour.

Kun je niet beter direct 50% vanuit het fonds storten bij een aanvraag?

Daarmee wekken we de indruk dat er veel interesse is en dat willen we niet. Met het fonds lopen we inderdaad het risico dat er teveel mensen in korte tijd inleggen en het fonds dus niet meer kan inleggen en zeker niet meer 50%. We zullen de eerste keer aan de knoppen zitten om dit te voorkomen. 

Wat als er onvoldoende leningaanvragen komen?

Dat is een risico en daardoor lopen obligatiehouders rente-inkomsten mis en halen we de 6% op jaarbasis niet. Gelukkig biedt de bank ook geen rentevergoeding voor spaargeld. We zullen bij de start de mogelijkheid bieden om wel in te schrijven en pas op afroep te gaan storten. Dat zal naar rato van de deelname worden opgevraagd, zodat alle obligatiehouders eenzelfde risico lopen en eenzelfde rentevergoeding ontvangen.

Wat doe je met de rente als je in verschillende rondes geld ophaalt?

Dat wordt heel complex en vraagt om tussentijdse waarderingen en dus accountantskosten etc. Dit voorkomen we door een volgende keer obligaties uit te schrijven voor Hybride Fonds II en III en zo verder. Per fonds is er de mogelijkheid om in te schrijven. Dat betekent ook een verschillend risico per fonds en verschillend rendement per fonds

Waar kan ik me aanmelden als lid?

Ga naar het tabblad Krediet geven. Daar kunt u een knop vinden: Krediet gevend lid worden. Knop aanklikken en dan verschijnt een aanmeldformulier. Nadat u deze heeft verzonden, wordt uw verzoek tot lidmaatschap in behandeling genomen. U ontvangt daarna een inlogcode.