Krediet geven 2

1a
Krediet gevend lid worden

De kredietunie is op zoek naar leden die gevestigd zijn in de provincie Brabant, ondernemer zijn of zijn geweest, bereid zijn om collega-ondernemers te helpen met financiering en/of coaching, en in een bepaalde mate een vrij besteedbaar vermogen hebben dat zij deels ter beschikking willen stellen voor specifieke kredieten. Ook niet ondernemers die een deel van hun vermogen willen investeren in kredieten van de kredietunie zijn welkom.

Wilt u zich opgeven voor het lidmaatschap, dan kunt u zich inschrijven via de knop onderaan de pagina. U kunt zich uitsluitend inschrijven als rechtspersoon.

max 6% rente
U ontvangt rente op het door u verschafte bedrag in een krediet. Deze rente bedraagt max 6%. U ontvangt de rente maandelijks. Kredieten hebben momenteel de vorm van een annuïteitenlening. Het maandelijkse bedrag dat u ontvangt is derhalve een combinatie van rente en aflossing. Iedere maand ontvangt u hetzelfde bedrag tot het einde van de looptijd. Dan is ook het krediet volledig afgelost.

Kredietrisico
Als kredietgevend lid beslist u zelf in welke kredieten u kapitaal ter beschikking stelt en voor welk bedrag. Er komt een overeenkomst tot stand tussen u en de kredietnemer. Dat betekent dat u een risico loopt dat de kredietnemer niet of niet volledig aan zijn verplichtingen kan voldoen. De kredietunie beoordeelt de kredietaanvraag vooraf, en tijdens een krediet is de coach actief. Dit gebeurt om het kredietrisico te minimaliseren. Het kredietrisico ligt echter niet bij de kredietunie. De kredietunie treedt namelijk op als bemiddelaar. Wel zal de kredietunie bij onverhoopte problemen met het krediet namens de kredietgevers de incasso van de restant financiering in samenwerking met professionele partijen, zoals bijvoorbeeld incassobureaus, ter hand nemen.

Inleg van kapitaal
Nadat uw lidmaatschap is geaccepteerd, kunt u intekenen op een kredietaanvraag. De minimum inleg op een kredietaanvraag is €5.000, de maximum inleg is €50.000. Als lid kunt u maximaal €500.000 aan kredieten verschaffen via de kredietunie.
Via e-mail wordt u op de hoogte gebracht van kredietaanvragen. Hierop kunt u uw interesse aangeven. Tevens wordt de kredietaanvrager de mogelijkheid geboden om een pitch te houden voor de kredietgevers.

Criteria van lidmaatschap
Uw aanvraag wordt beoordeeld op een aantal criteria. De belangrijkste zijn:
– U bent een bij de kamer van Koophandel ingeschreven rechtspersoon (AFM regel)
– Uw vestigingsplaats ligt in de provincie Brabant
– U bent de contactpersoon namens de rechtspersoon
Als lid betaalt u een jaarlijkse contributie van €200.

Ook coach worden?
Coaches worden bij voorkeur geworven onder de leden. Op het aanvraagformulier voor het lidmaatschap kunt u aangeven dat u open staat om een kredietnemer te coachen. Hoe het werkt?

De coach
Kredietunie-leden helpen elkaar. Dit doen zij door elkaar krediet te geven. Maar een kredietunie doet meer. In alle gevallen waar een krediet wordt verstrekt, wordt een coach aangesteld. De coach is in de meeste gevallen één van de kredietunie-leden. De coach ondersteunt de kredietnemer en geeft hem gevraagd en ongevraagd advies. De coach is er voor de kredietnemer: hoe succesvoller de kredietnemer is, hoe beter.

Toewijzing coach
Aan ieder lid van de kredietunie wordt gevraagd of hij/zij zich beschikbaar wil stellen als coach. Het bestuur stelt vast of de betreffende persoon voldoet aan het profiel. Daarna verzorgt het bestuur de match tussen kredietnemer en coach.

Overleg met Kredietnemer
Kredietnemer en coach overleggen regelmatig over het reilen en zeilen van de onderneming. De coach zal de nodige informatie en cijfers opvragen, zodat hij/zij ook in financiële zin de onderneming kan volgen.

Minimum investeringsbeleid
Met het aanvragen van het lidmaatschap geeft u aan geïnteresseerd te zijn om kapitaal ter beschikking te stellen voor kredietaanvragen met een minimum van €5.000 per jaar, en geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

[krown_button url=”https://vsk101.mendixcloud.com/link/registreer/investeerbrabant” size=”medium” style=”color” target=”_blank” label=”Registreer als Kredietgevend lid!”]