Over ons

1c

 

OVER DE KREDIETUNIE BRABANT (KUB)

Het initiatief voor de Kredietunie Brabant is genomen door vier ondernemers die actief zijn in Brabant en bij hun MKB-klanten en contacten een duidelijke behoefte aan financiering signaleerden. De Kredietunie Brabant is met name actief in Zuidoost Brabant. Sinds januari 2016 is daar de Regio Noordoost aan toegevoegd.

De initiatiefnemers zijn:

 • Jan Fremeijer, ondernemer en oud-directeur van diverse familiebedrijven in Brabant
 • Robert Vos, directeur van 4wrdfinance en oud-directeur Rabobank
 • Willian Groenen, vennoot van Spartners, adviesbureau voor realisatie van prestatieverbetering
 • Paul Silvis, oud-partner KPMG Accountants

Toen de initiatiefnemers in aanraking kwamen met het fenomeen kredietunie, hebben zij besloten om dit serieus te onderzoeken. In de loop van 2013 zijn zij begonnen met de verkenning ervan in hun netwerk en de wijze waarop dit tot stand kon komen. Er waren dermate veel positieve reacties, dat de groep besloot om het initiatief van de grond te tillen.

De initiatiefnemers hebben 8 jaar geleden een ander initiatief opgezet: STIP (Stichting Innovatie Project) Nuenen. Een zestigtal MKB bedrijven kregen hiermee financiele ondersteuning bij innovatieprojecten.

De Kredietunie Brabant is één van de mede-oprichters van de Vereniging van Samenwerkende Kredietunies, een koepelorganisatie waar de eerste kredietunies in Nederland bij aangesloten zijn.

MISSIE EN AMBITIE

 • Ondernemers in het MKB blijvend toegang bieden tot financiering.
 • Een alternatief naast de bank bieden.
 • Duurzame samenwerking tussen kredietverstrekkers en kredietnemers bevorderen.
 • Overdracht van kennis en ervaring faciliteren.
 • Vóór en dóór ondernemers en zonder winstoogmerk.

DE BESTUURSSTRUCTUUR

De Kredietunie Brabant is een coöperatieve vereniging. De algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan in de kredietunie en benoemt de Raad van Commissarissen en het Bestuur. De commissarissen houden toezicht op het bestuur. Het bestuur is onder andere verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en interne en externe contacten. In eerste instantie zal het bestuur ook de functie van kredietcommissie invullen.

RAAD VAN COMMISSARISSEN:

 • Bart de Boer (voorzitter)
 • Jerôme Verhagen
 • Carlo d’Agnolo

De Kredietunie Brabant wordt ondersteunt door onze Founding Fathers:

en:

 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Valkenswaard
 • Gemeente Helmond
 • Gemeente ‘s-Hertogenbosch
 • SRE
 • Provincie Noord-Brabant

 

Bestuur:

HOE WERKT HET?

[krown_accordion type=”accordion” opened=”0″]

[krown_accordion_section title=”Bemiddeling in krediet”]

De kredietunie werkt als een kredietbemiddelaar en heeft daarvoor een ontheffing nodig van de AFM. De kredietunie bemiddelt in de totstandkoming van een krediet, en de volledige afwikkeling ervan, tussen kredietnemende en kredietgevende leden. De kredietunie doet dat door haar leden een platform te bieden om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Aangezien de kredietunie uitsluitend opereert voor haar eigen leden, een ‘community’, noemen we dit model ‘Community Funding’.

[/krown_accordion_section]

[krown_accordion_section title=”Rechtstreeks investeren”]

Leden die krediet willen geven doen dit rechtstreeks in een krediet dat op het kredietunie-platform wordt aangeboden. De openstaande kredietaanvragen worden gepubliceerd op de alleen voor leden toegankelijke webpagina’s. Geïnteresseerde kredietgevers worden uitgenodigd voor een presentatie door de kredietnemer, eventueel gekoppeld aan een bedrijfsbezoek. Een lid kan hierna inschrijven met een bepaald bedrag, en stort dat bedrag direct via iDeal.

[/krown_accordion_section]

[krown_accordion_section title=”Anders dan een bank”]

Aangezien de kredietunie geen kapitaal bij elkaar brengt, en dat voor eigen rekening en risico als krediet verschaft, wordt de kredietunie niet gezien als bank.

[/krown_accordion_section]

[krown_accordion_section title=”Anders dan crowdfunding”]

De kredietunie bemiddelt tussen haar leden om krediet tot stand te brengen. Dit doet zij via een platform, zoals crowdfunding ook werkt. Er zijn ook verschillen. Een kredietunie is namelijk een besloten community voor leden. Alleen leden kunnen inschrijven op een kredietaanvraag.

[/krown_accordion_section]

[krown_accordion_section title=”Coaching”]

Het bestuur of de kredietcommissie toetst de kredietwaardigheid van de aanvraag en beslist of zij de aanvraag aan de leden voorleggen. Bij elke financiering wordt een kredietgevend lid als coach aangesteld die de kredietnemer begeleidt.

[/krown_accordion_section]

[/krown_accordion]

FAQ

[krown_accordion type=”accordion” opened=”0″]

[krown_accordion_section title=”Wie loopt het risico om geld kwijt te raken?”]

Het kredietgevend lid loopt dit risico. Dat komt doordat het lid zelf bepaalt in welke kredieten hij/zij investeert en voor welke bedragen. De kredietunie treedt op als bemiddelaar.

[/krown_accordion_section]

[krown_accordion_section title=”Wat doet een kredietunie eraan om het kredietrisico te verlagen?”]

De kredietunie is een coöperatie die er is voor al haar leden. Een belangrijke taak is het beoordelen van kredietaanvragen en potentiële kredietnemers, juist om het kredietrisico te minimaliseren. Daarnaast is tijdens een afgesloten krediet een coach vanuit de kredietunie actief. Die houdt actief de hand aan de pols.

[/krown_accordion_section]

[krown_accordion_section title=”Kan iedereen lid worden van de kredietunie?”]

Nee. De kredietunie is er “voor en door ondernemers”. We zoeken leden die affiniteit hebben met de provincie Brabant, ondernemer zijn, of zelf ondernemer zijn geweest. De kredietunie hanteert criteria om te bepalen of een rechtspersoon lid mag worden van de kredietunie. Deze criteria kun je vinden onder de knoppen ‘Krediet geven’ en ‘Krediet aanvragen’.

[/krown_accordion_section]

[krown_accordion_section title=”Wat is de rol van de coach?”]

De coach wordt aangesteld zodra een krediet is afgesloten. Hij/zij is er voor de ondernemer en ondersteunt hem/haar met gevraagd en ongevraagd advies. Het doel is om de ondernemer zo succesvol mogelijk te laten zijn. Daarmee wordt ook zeker gesteld dat het krediet en de rente tijdig worden betaald. Er is regulier overleg tussen hen.

[/krown_accordion_section]

[krown_accordion_section title=”Wie neemt de beslissingen binnen de kredietunie?”]

De kredietunie is een coöperatieve vereniging. Dat betekent dat grote beslissingen worden genomen door de Algemene Leden Vergadering (ALV). Het gaat bijvoorbeeld over het aanstellen van het bestuur, het goedkeuren van het beleid, het vaststellen van de jaarrekening en de bestemming van de winst. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de kredietunie. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur.

[/krown_accordion_section]

[krown_accordion_section title=”Kan ik zelf bepalen in welk krediet wordt geïnvesteerd?”]

Ieder lid bepaalt zelf hoeveel geld hij/zij wil investeren in welk krediet. Pas als het krediet is ‘volgetekend’ wordt het ook daadwerkelijk verschaft. Wordt het niet volgetekend, dan ontvangt het lid het geïnvesteerde bedrag binnen 5 werkdagen terug. Uit risico-overweging is er een aantal spelregels. De minimale inleg per krediet is €5.000 en maximaal €50.000. Een kredietgevend lid kan maximaal €500.000 aan kredieten verstrekken via de kredietunie.

[/krown_accordion_section]

[krown_accordion_section title=”Verschaft de kredietunie zelf de kredieten?”]

De kredietunie werkt als kredietbemiddelaar. Dat betekent dat de kredietunie zelf geen kredieten verschaft, maar dat de leden individueel beslissen hoeveel geld zij in een bepaald krediet willen steken. Pas als voldoende geld is opgehaald voor een krediet, regelt de kredietunie dat het krediet wordt verschaft.

[/krown_accordion_section]

[krown_accordion_section title=”Hoe kan het dat de rentevergoeding voor leden hoger lijkt dan bij een bank?”]

Daar zijn twee redenen voor. In de eerste plaats verschaffen ondernemers elkaar direct krediet. De kredietunie zorgt ervoor dat dit mogelijk is en wikkelt alle administratie en geldstromen af grotendeels automatisch af. Er is geen dure organisatie nodig om dit uit te voeren. Een kredietunie is zeer kostenefficiënt. In de tweede plaats ligt het kredietrisico bij de individuele leden. De kredietunie hoeft dus geen dure voorzieningen op te bouwen om dit risico af te dekken.

[/krown_accordion_section]

[krown_accordion_section title=”Waarom zou ik een krediet bij de kredietunie aanvragen?”]

Enkele redenen daarvoor zijn:
– omdat je niet alleen geld leent maar ook ondersteuning krijgt van een coöperatie;
– omdat je zo je groeiplannen toch kunt uitvoeren;
– omdat een van de kredietgevers als coach actief gaat begeleiden;
– omdat je lid wordt van een community van ondernemers die je kent uit dezelfde regio;
– omdat het rentepercentage relatief gunstig is.

[/krown_accordion_section]

[krown_accordion_section title=”Ik ga grond aankopen, kan ik voor de financiering een aanvraag indienen bij de Kredietunie?”]

Nee, de kredietunie financiert tot maximaal 7 jaar terwijl grond een veel langere financieringstermijn heeft. De kredietunie richt zich vooral op investeringen gericht op groei en werkgelegenheid.

[/krown_accordion_section]

[krown_accordion_section title=”Ik wil mijn financiering bij de bank aflossen, kan ik daarvoor een lening krijgen bij de Kredietunie?”]

Nee, de Kredietunie financiert investeringen die gericht zijn op groei en werkgelegenheid. Herfinanciering past hier niet bij.

[/krown_accordion_section]

[krown_accordion_section title=”Mag je vervroegd aflossen op de lening?”]

In artikel 3.5 staat: Geldnemer is niet gerechtigd tot gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing van de Lening over te gaan. Dit is het vertrekpunt, als de leden later besluiten dit toch toe te staan zonder dat boeterente verschuldigd is, dan beslist de ledenvergadering

[/krown_accordion_section]

[krown_accordion_section title=”Doen de KUB bestuursleden zelf ook mee aan kredietverlening?”]

De bestuursleden mogen dit wel; dit geldt niet voor de RvC.

[/krown_accordion_section]

[krown_accordion_section title=”Worden de bestuursleden van Kredietunie Brabant betaald?”]

Bestuursleden hebben sinds oktober 2012 al vele uren vooralsnog zonder vergoeding besteed. De ALV bepaalt of hier op een later tijdstip een vergoeding voor komt. Verder krijgen de bestuursleden vanaf de start van KUB een onkosten vergoeding.

[/krown_accordion_section]

[krown_accordion_section title=”Behandeld KUB ook aanvragen buiten de regio maar wel in Brabant?”]

In principe niet. Naar verwachting komen er nog meer kredietunies in andere regio’s van Brabant.

[/krown_accordion_section]

[krown_accordion_section title=”Hoe verloopt e.e.a. financieel bij KUB?”]

In het businessplan wordt ervan uitgegaan dat KUB cumulatief positief draait. De aanloopkosten worden naar verwachting afgedekt met subsidie en bijdrage Founding Fathers.

[/krown_accordion_section]

[krown_accordion_section title=”Waar kan ik me aanmelden als lid?”]

Ga naar het tabblad Krediet geven. Daar staat een online aanvraagformulier. Nadat u deze heeft verzonden, wordt uw verzoek tot lidmaatschap in behandeling genomen. U ontvangt daarna een inlogcode.

[/krown_accordion_section]

[krown_accordion_section title=”Inloggen lukt niet”]

Het kan zijn dat u uw wachtwoord nog een keer moet invullen en dan lukt inloggen alsnog. Of ververs uw pagina, daarna lukt het meestal wel.

[/krown_accordion_section]

[krown_accordion_section title=”Hoeveel aanvragen hebben jullie gehad?”]

Sinds de start in mei 2014 tot en met januari 2015 hebben we 106 aanvragen gehad.

[/krown_accordion_section]

[/krown_accordion]